วิธีการสมัคร ข้อตกลง เงื่อนไข และเกณฑ์การตัดสิน BODi Design

#เงื่อนไขการรับสมัคร

Standard Program
– เมื่อซื้อชุด BODi Design จำนวน 1 เซ็ต ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 รับสิทธิ์เข้าร่วม Facebook กลุ่มปิดทันที

Exclusive Program
-เมื่อซื้อชุด BODi Design จำนวน 2 เซ็ต ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 รับสิทธิ์เข้าร่วม Facebook กลุ่มปิด และ Line Group EXCLUSIVE เพื่อรับคำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกายและหลักโภชนาการพร้อมทั้งการรออกกำลังกายร่วมกับโค้ช

#ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bodi Design ต้องเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ยังไม่หมดอายุสมาชิกภาพ)

2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทุกช่องทางของบริษัทฯ เช่น ภาพ และวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดโครงการ โดยสื่อประชาสัมพันธ์นั้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องร่วมกิจกรรมคอร์สอบรมครบทุกครั้ง

4.ผู้ชนะรางวัลต้องสามารถปฎิบัติหน้าที่เป็น Brand Ambassador ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและรูปร่าง ให้แก่บริษัทฯ

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรม หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมตลอดจนถึงการผิดเงื่อนไขและกฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

8.ประกาศรางวัลผู้ชนะภายในวันที่ 9 ก.ย. 63 และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#เกณฑ์การตัดสิน
1.ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ลดลงจากวันแรกที่ชั่ง (คิดเป็นคะแนน 60%) โดยแบ่งเป็น
– Body Fat หรือไขมันในร่างกาย (คิดเป็นคะแนน 30%)
– Visceral Fat หรือไขมันในช่องท้อง (คิดเป็นคะแนน 30%)

2.ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่ลดลง (คิดเป็นคะแนน 10%)

3.ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น (คิดเป็นคะแนน 10%)

4.มีทักษะในการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BODi Design (คิดเป็นคะแนน 10%)

5.มีบุคลิกภาพที่ดีที่สื่อถึงการเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ชุด BODi Design (คิดเป็นคะแนน 10%)

6. ผู้สมัครต้องเข้าร่วมการชั่งน้ำหนักและวัดองค์ประกอบร่างกายทั้ง 2 ครั้ง ตามที่บริษัทฯ กำหนด

7.ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลการประมวลผลลัพธ์แก่บริษัทฯ ตามจริงในเวลาที่กำหนด

8. การตัดสินรางวัล Popular Vote พิจารณาจากภาพ Before & After ที่มียอด Like สูงสุด ในสัปดาห์สุดท้ายของการประกวด โดยจะมีการเผยแพร่ผ่าน FB : successmore link

9. ผู้ชนะทั้งสามอันดับจะต้องมีคะแนนรวม 70% ขึ้นไป และมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ลดลง ไม่น้อยกว่า 7%