SUCCESSMORE

แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี 2562) เพื่อดำเนินการธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคงและเป็นธรรม โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ผ่านมาการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูงจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยแผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุค ที่ส่งผลให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและไร้ขีดจำกัด ตามแรงปรารถนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านการเงิน การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ และลงมือทำ เติบโต เฉลิมฉลองและแบ่งปัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปณิธาน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ หล่อหลอมจิตวิญญาณ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ปรัชญา
Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ”
โดยเสนอโอกาส พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และระบบพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพราะเราเชื่อว่า ทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการยกระดับฐานะการเงิน ความสุข และบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต เพื่อแบ่งปันชีวิตที่มีคุณค่า สู่สังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
ตามมาตรฐานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แห่งยุค

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การให้เกียรติการแบ่งปันและการรับรู้ในคุณค่าของผู้คน

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรม และจริยธรรมสูงสุด
ภายใต้หลัก “ธรรมาภิบาล”

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือเอาความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นที่ตั้ง

บริษัทฯ จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ของคนดี
คนเก่งและคนสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในธุรกิจเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจ หล่อหลอมจิตวิญญาณ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คน

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และระบบการพัฒนาคนที่มีประสิทธิผล เพื่อเป็นโอกาส
ในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้คน

ค่านิยม

เราเป็นบริษัทฯ ที่จะอยู่ร่วมกันโดยให้ความสำคัญ
กับค่านิยม 5 ประการ ดังนี้

สารจากผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้รักการมีชีวิตที่ดีกว่าทุกท่าน เข้าสู่โลกธุรกิจ
อันไร้ขีดจำกัดของซัคเซสมอร์ ซึ่งนับจากนี้ไป คุณได้ก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ
ซัคเซสมอร์ จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่า ที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อบรรลุความสำเร็จที่มากกว่าของ ตัวคุณเอง ทั้งในด้านอาชีพ การเงิน สุขภาพ ครอบครัว เกียรติยศรางวัล และการแบ่งปันภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ คุณจะค้นพบศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นในตัวคุณ
คุณยกระดับขีดความสามารถจนเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเองและผู้อื่น
จนกระทั่งก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับผู้นำ ที่ประสบความสำเร็จและ
เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมๆ กับการนำพาผู้คนจำนวนมาก ร่วมประสบความสำเร็จไปกับคุณ นั้นย่อมบ่งบอกคุณค่าของความเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลให้คุณอยู่ในสภาวะชีวิตที่เปี่ยมพลังและมีความสุข และพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีงามขึ้นกว่าเดิมความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติภูมิอันงดงามของซัคเซสมอร์ ล้วนเกิดจาก
ความตั้งใจ ของบริษัทฯ และนักธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อ การดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่
ถูกต้อง ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ เรารู้สึกภูมิใจในตัวคุณ และเชื่อว่าการเดินทางร่วมกันระหว่างซัคเซสมอร์กับคุณ คือการก้าวเดิน บนเส้นทาง
สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ภายใต้หลักการมีชีวิตอยู่ด้วยพลังแห่งความรัก เรียนรู้ ลงมือทำ เติบโต แบ่งปัน และสร้างตำนาน สัญญาว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ และ ให้การสนับสนุนตลอดการเดินทางของคุณ ขอให้เป็นคุณ ที่ดีกว่า เพื่อก้าวสู่ชีวิต
ที่ยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนาครับ

WE ARE SUCCESSMORE

Alt Text