ประวัติบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี 2562) เพื่อดำเนินการธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคงและเป็นธรรม โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ผ่านมาการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูงจากทั่วทุกมุมโลก

ด้วยแผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุคที่ส่งผลให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและไร้ขีดจำกัดตามแรงปรารถนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านการเงิน การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ และลงมือทำ เติบโต เฉลิมฉลองและแบ่งปัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปณิธาน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ หล่อหลอมจิตวิญญาณ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ปรัชญา Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ” โดยเสนอโอกาส พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และระบบพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ (Ultimate Success Mastery) เพื่อให้คุณเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพราะเราเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการยกระดับฐานะการเงิน ความสุข และบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต เพื่อแบ่งปันชีวิตมีคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน

   บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรมและจริยธรรมสูงสุด ภายใต้หลัก “ธรรมาภิบาล”

   บริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แห่งยุค

   บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือเอาความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นที่ตั้ง

   บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การให้เกียรติ การแบ่งปันและการรับรู้ในคุณค่าของผู้คน

   บริษัทฯ จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ของคนดี คนเก่งและคนสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

วิสัยทัศน์

เครือข่ายแห่งการสร้างความสำเร็จ ความสุขและการบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งตน

พันธกิจ

การเป็นแรงบันดาลใจและโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน

ค่านิยม

เราเป็นบริษัทฯ ที่จะอยู่ร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับค่านิยม 7 ประการ ดังนี้

1. ความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้
2. การเปิดใจยอมรับและการให้เกียรติผู้คน
3. การมีความรักและสนุกในสิ่งที่ทำ
4. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. การเจริญเติบโตเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
6. ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน
7. การมีความสุขและใส่ใจในสุขภาพกายและใจ

ผู้บริหารของเรา

สาส์นจากผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้รักการมีชีวิตที่ดีกว่าทุกท่าน
เข้าสู่โลกธุรกิจอันไร้ขีดจำกัดของซัคเซสมอร์ ซึ่งนับจากนี้ไป
คุณได้ก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับซัคเซสมอร์ จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่า
ที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อบรรลุความสำเร็จที่มากกว่าของ
ตัวคุณเอง ทั้งในด้านอาชีพ การเงิน สุขภาพ ครอบครัว เกียรติยศรางวัล
และการแบ่งปัน

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้
คุณจะค้นพบศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นในตัวคุณ
คุณยกระดับขีดความสามารถจนเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเองและผู้อื่น
จนกระทั่งก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับผู้นำ
ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมๆ กับการนำพาผู้คนจำนวนมาก
ร่วมประสบความสำเร็จไปกับคุณ นั้นย่อมบ่งบอกคุณค่าของความเป็นคนที่ยิ่งใหญ่
ส่งผลให้คุณอยู่ในสภาวะชีวิตที่เปี่ยมพลังและมีความสุข และพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่
เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีงามขึ้นกว่าเดิม

ความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติภูมิอันงดงามของซัคเซสมอร์ ล้วนเกิดจากความตั้งใจ
ของบริษัทฯ และนักธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อ การดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ถูกต้อง
ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ เรารู้สึกภูมิใจในตัวคุณ
และเชื่อว่าการเดินทางร่วมกันระหว่างซัคเซสมอร์กับคุณ คือการก้าวเดิน
บนเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ภายใต้หลักการมีชีวิตอยู่ด้วยพลังแห่งความรัก
เรียนรู้ ลงมือทำ เติบโต แบ่งปัน และสร้างตำนาน สัญญาว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
ที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ และ ให้การสนับสนุนตลอดการเดินทางของคุณ ขอให้เป็นคุณ
ที่ดีกว่า เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนาครับ

กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรประจำปี 2019 ผู้นำวิถีแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน

  1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน
  2. สร้างระบบขับเคลื่อนงานแต่ละส่วนที่คาดหวังผลได้
  3. พัฒนายกระดับบุคลากรอย่างเข้มข้น
  4. การเติบโตอย่างเข้มแข็งจากทุก ๆ ส่วน
  5. เพิ่มสินค้านวัตกรรมและการบริหารกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม

SUCCESSMORE TEAM

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฐิติญา แสงเทศ

ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ศิริวิช อ่ำเจริญ

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ

ลำพู ศรีโสภา

ผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้า

ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน