ประวัติบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี 2562) เพื่อดำเนินการธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคงและเป็นธรรม โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ผ่านมาการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูงจากทั่วทุกมุมโลก

ด้วยแผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุคที่ส่งผลให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและไร้ขีดจำกัดตามแรงปรารถนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านการเงิน การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ และลงมือทำ เติบโต เฉลิมฉลองและแบ่งปัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปณิธาน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ หล่อหลอมจิตวิญญาณ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ปรัชญา Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ” โดยเสนอโอกาส พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และระบบพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพราะเราเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการยกระดับฐานะการเงิน ความสุข และบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต เพื่อแบ่งปันชีวิตที่มีคุณค่า สู่สังคมอย่างยั่งยืน

   บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรมและจริยธรรมสูงสุด ภายใต้หลัก “ธรรมาภิบาล”

   บริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แห่งยุค

   บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือเอาความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นที่ตั้ง

   บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การให้เกียรติ การแบ่งปันและการรับรู้ในคุณค่าของผู้คน

   บริษัทฯ จะสร้างสังคมที่น่าอยู่ของคนดี คนเก่งและคนสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย

วิสัยทัศน์

เครือข่ายแห่งการสร้างความสำเร็จ ความสุขและการบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งตน

พันธกิจ

การเป็นแรงบันดาลใจและโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน

ค่านิยม

เราเป็นบริษัทฯ ที่จะอยู่ร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับค่านิยม 5 ประการ ดังนี้

  1. มุ่งเน้นความสำเร็จ
  2. พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
  3. ไว้วางใจได้และหัวใจเป็นธรรม
  4. ทำงานเป็นทีม
  5. ใส่ใจผู้คนและแบ่งปัน

ผู้บริหารของเรา

สาส์นจากผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ผู้รักการมีชีวิตที่ดีกว่าทุกท่าน
เข้าสู่โลกธุรกิจอันไร้ขีดจำกัดของซัคเซสมอร์ ซึ่งนับจากนี้ไป
คุณได้ก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับซัคเซสมอร์ จึงเป็นโอกาสอันล้ำค่า
ที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อบรรลุความสำเร็จที่มากกว่าของ
ตัวคุณเอง ทั้งในด้านอาชีพ การเงิน สุขภาพ ครอบครัว เกียรติยศรางวัล
และการแบ่งปัน

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้
คุณจะค้นพบศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นในตัวคุณ
คุณยกระดับขีดความสามารถจนเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณเองและผู้อื่น
จนกระทั่งก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับผู้นำ
ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมๆ กับการนำพาผู้คนจำนวนมาก
ร่วมประสบความสำเร็จไปกับคุณ นั้นย่อมบ่งบอกคุณค่าของความเป็นคนที่ยิ่งใหญ่
ส่งผลให้คุณอยู่ในสภาวะชีวิตที่เปี่ยมพลังและมีความสุข และพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่
เพื่อสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีงามขึ้นกว่าเดิม

ความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติภูมิอันงดงามของซัคเซสมอร์ ล้วนเกิดจากความตั้งใจ
ของบริษัทฯ และนักธุรกิจซัคเซสมอร์ต่อ การดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ถูกต้อง
ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ เรารู้สึกภูมิใจในตัวคุณ
และเชื่อว่าการเดินทางร่วมกันระหว่างซัคเซสมอร์กับคุณ คือการก้าวเดิน
บนเส้นทางสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต ภายใต้หลักการมีชีวิตอยู่ด้วยพลังแห่งความรัก
เรียนรู้ ลงมือทำ เติบโต แบ่งปัน และสร้างตำนาน สัญญาว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
ที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ และ ให้การสนับสนุนตลอดการเดินทางของคุณ ขอให้เป็นคุณ
ที่ดีกว่า เพื่อก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตามใจปรารถนาครับ

SUCCESSMORE TEAM

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฐิติญา แสงเทศ

ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ศิริวิช อ่ำเจริญ

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจต่างประเทศ

ลำพู ศรีโสภา

ผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้า

ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน