[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

สิทธิประโยชน์

1. ชุดสมัครจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือธุรกิจ, ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า) ใบสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ, ใบสั่งซื้อสินค้าแบบ BMC และ ใบสมัคร

2. วารสารซัคเซส ตลอดอายุสมาชิกภาพ โดยท่านสามารถเลือกรับวารสารด้วยตนเองที่สาขา หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์หากท่านไม่ได้รับวารสาร อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุที่อยู่ในการจัดส่ง
ไม่ถูกต้อง

  • กรณีวารสารถูกตีกลับมายังบริษัทฯ พนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail จากนั้นท่านสามารถเข้าไปแก้ไข ที่อยู่ในการรับวารสารได้ด้วยตนเองโดยการ Log in เข้าระบบใน User Name และ Password ของท่าน
  • กรณีที่วารสารมิได้ถูกตีกลับมายังบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการจัดส่งของบุรุษไปรษณีย์ ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ได้ทาง โทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-511-5955 หรือ ทาง e-mail: support@successmoredemo.local

3. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. รายได้ และผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่ง

5. สวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท/คน หากสมัครร่วม 2 คน จะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท/คน ตามเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ได้กำหนดไว้ สวัสดิการ คุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครอง 3 วันถัดไปนับแต่วันที่สมาชิกส่งเอกสารการสมัครสมาชิกครบถ้วน (เอกสารการสมัครสมาชิก หมายถึง ใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนเป็นสำคัญ)

หมายเหตุ : กรณีประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองจะลดลงครึ่งหนึ่ง “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และ
อาชีพอื่นๆ ได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป

สิทธิประโยชน์
1. ชุดสมัครจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือธุรกิจ, ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า) ใบสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ, ใบสั่งซื้อสินค้าแบบ BMC และ ใบสมัคร

2. วารสารซัคเซส ตลอดอายุสมาชิกภาพ โดยท่านสามารถเลือกรับวารสารด้วยตนเองที่สาขา หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์หากท่านไม่ได้รับวารสาร อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุที่อยู่ในการจัดส่ง
ไม่ถูกต้อง

กรณีวารสารถูกตีกลับมายังบริษัทฯ พนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail จากนั้นท่านสามารถเข้าไปแก้ไข ที่อยู่ในการรับวารสารได้ด้วยตนเองโดยการ Log in เข้าระบบใน User Name และ Password ของท่าน
กรณีที่วารสารมิได้ถูกตีกลับมายังบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการจัดส่งของบุรุษไปรษณีย์ ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ได้ทาง โทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-511-5955 หรือ ทาง e-mail: support@successmoredemo.local
3. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. รายได้ และผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่ง

5. สวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท/คน หากสมัครร่วม 2 คน จะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000 บาท/คน ตามเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ได้กำหนดไว้ สวัสดิการ คุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครอง 3 วันถัดไปนับแต่วันที่สมาชิกส่งเอกสารการสมัครสมาชิกครบถ้วน (เอกสารการสมัครสมาชิก หมายถึง ใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนเป็นสำคัญ)

หมายเหตุ : กรณีประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองจะลดลงครึ่งหนึ่ง “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และ
อาชีพอื่นๆ ได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป