สิทธิประโยชน์

  1. ชุดสมัครจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือธุรกิจ, ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ ใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า) ใบสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ, ใบสั่งซื้อสินค้าแบบ BMC และใบสมัคร
  2. วารสารซัคเซส ตลอดอายุสมาชิกภาพ โดยท่านสามารถเลือกรับวารสารด้วยตนเองที่สาขา หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งในกรณี จัดส่งทางไปรษณีย์หากท่านไม่ได้รับวารสาร อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง
  • กรณีวารสารถูกตีกลับมายังบริษัทฯ พนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail จากนั้นท่านสามารถเข้าไปแก้ไข ที่อยู่ในการรับวารสารได้ด้วยตนเองโดยการ Log in เข้าระบบใน User Name และ Password ของท่าน
  • กรณีที่วารสารมิได้ถูกตีกลับมายังบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการจัดส่งของบุรุษไปรษณีย์ ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ได้ทาง โทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-511-5955 หรือทางโทรสาร ที่หมายเลข 02-511-5944 หรือ ทาง e-mail: support@successmore.com
  1. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. รายได้และผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจไซเคิลแมทชิ่ง
  3. สวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท/คน หากสมัครร่วม 2 คนจะได้รับการคุ้มครองวงเงิน 50,000บาท/คน หรือกรณีอื่นๆ ตามเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุได้กำหนดไว้ โดยสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุจะเริ่มมีผลคุ้มครองภายใน 3 วัน นับแต่วันที่สมัครสมาชิก และส่งบัตรประชาชนแล้ว

หมายเหตุ : กรณีประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองจะลดลงครึ่งหนึ่ง “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ ได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป