[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

เกียรติรางวัลสำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์


บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ขอยกย่องและชื่นชมนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับผู้นำที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และอดทน ในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านแนวคิดและทักษะที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากการลงมือทำด้วยตนเองจนเห็นผลแล้ว ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนผู้อื่น ผ่านการสร้างธุรกิจเครือข่ายซัคเซสมอร์ให้ประสบความสำเร็จบนแนวทางที่ถูกต้อง จนทำให้เกียรติภูมิของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ และถือเป็นเกียรติคุณที่น่ายกย่องสำหรับการสร้างคุณค่าอันยิ่งใหญ่ให้แก่สังคม เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการกระทำที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่นและสังคม บริษัทจึงได้มีกำหนดเกียรติรางวัลนักธุรกิจซัคมอร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

BRONZE

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 10,000 พีวีและทีมแข็ง 15,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

SILVER

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 20,000 พีวีและทีมแข็ง 30,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงที่ Active อย่างน้อยข้างละ 2 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

GOLD

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 30,000 พีวีและทีมแข็ง 45,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงที่ Active อย่างน้อยข้างละ 3 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณและประกาศชื่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

PLATINUM

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 60,000 พีวีและทีมแข็ง 90,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงคุณสมบัติตำแหน่งบรอนซ์ที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณ ประกาศชื่อในนิตยสารซัคเซสและในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

PEARL

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่มียอดธุรกิจทีมอ่อน 100,000 พีวีและทีมแข็ง 150,000 พีวีต่อเดือนเป็นครั้งแรกและมีสายงานแนะนำตรงดำรงตำแหน่งบรอนซ์ที่ Active อย่างน้อยข้างละ 1 สายงาน เมื่อได้รับการรับรองคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมอบเข็มเกียรติคุณ ประกาศชื่อในนิตยสารซัคเซสและในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

RUBY

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับรูบี้
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum

SAPPHIRE

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแซฟไฟร์
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum

EMERALD

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเอมเมอร์รัลด์
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum

DIAMOND

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับไดมอนด์
  ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราว ความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรอง นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับเงินตอบแทนสำหรับการเป็นวิทยากรรับเชิญ ในการประชุมของบริษัท เมื่อได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

BLUE DIAMOND

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับบลูไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับบลูไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับบลูไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับบลูไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติบลูไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

BLACK DIAMOND

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแบล็คไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแบล็คไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราว ความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราว ความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อรูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับแบล็คไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับแบล็คไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นบิสสิเนสคลาส(หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 600,000 บาท(หกแสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติแบล็คไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

CROWN DIAMOND

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับคราวน์ไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับคราวน์ไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับคราวน์ไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับคราวน์ไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม(หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติคราวน์ไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

IMPERIAL DIAMOND

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับอิมพีเรียลไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับอิมพีเรียลไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส-ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับอิมพีเรียลไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับอิมพีเรียลไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม(หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 2,400,000 บาท(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติอิมพีเรียลไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

PRESIDENTIAL DIAMOND

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum
 • ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติเพรสสิเดนเชียลไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

ROYAL DIAMOND

 • ได้รับเข็มเกียรติคุณและโล่ประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับโรยัลไดมอนด์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับโรยัลไดมอนด์ ก้าวสู่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ Make Your Life Great
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในนิตยสารซัคเซส
 • ได้รับการประกาศชื่อ รูปภาพ พร้อมทั้งเรื่องราวความสำเร็จของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ได้รับการจารึกชื่อ รูปภาพของท่านในบอร์ดประกาศเกียรติคุณที่สำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท
 • ได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับโรยัลไดมอนด์
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับโรยัลไดมอนด์ในต่างประเทศที่จัดขึ้นโดยบริษัท
 • ได้รับการรับรองการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาส พร้อมที่พักห้องสวีทของโรงแรม (หากสามารถจัดได้) เพื่อร่วมการสัมมนาต่างๆที่ได้รับเชิญจากบริษัท
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม World Class Leadership Forum ได้รับรางวัลเงินสดจ่ายครั้งเดียว จำนวน 10,000,000 บาท(สิบล้านบาทถ้วน) เมื่อดำรงคุณสมบัติโรยัลไดมอนด์สองเดือนติดต่อกัน

คู่มือนักธุรกิจ: ไฟล์ pdf โหลดที่นี่ครับ Click