news

ถามตอบ ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

  1. มีนาคม 19, 2019
  2. 144 Views

1.บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) แตกต่างจาก บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด อย่างไร?
– แตกต่างตรงที่ระบบงานภายในและระบบงานบัญชีที่มีมาตรฐานสูงสุด มีหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกมาตรวจสอบความโปร่งใส และความถูกต้องของนโยบาย กลยุทธ์ การอนุมัติการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และการจัดทำงบการเงินที่ได้มาตรฐาน

2.บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์จริงหรือไม่?
– ตอนนี้อยู่ในขั้นยกระดับมาตรฐานระบบงาน มาตรฐานระบบบัญชี มาตรฐานโครงสร้างองค์กรและบุคลากร ส่วนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ยังไม่อยู่ในแผนบริษัทฯ ณ ขณะนี้

3.บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อใด?
– ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการเข้าตลาดหลักทรัพย์