การต่ออายุสมาชิก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจ
ซัคเซสมอร์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ 150 บาท/ปี สมาชิกสามารถขอต่ออายุสมาชิกได้
ก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยการต่ออายุสมาชิก
จะต่อเป็นปีต่อปีเท่านั้น

บริษัทฯ มีระยะเวลาผ่อนผันหลังวันหมดอายุสมาชิก 90 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงโอนค่าคอมมิชชั่นให้ตามปกติ หากสมาชิกท่านนั้นยังคงมีคุณสมบัติอื่นๆ ในการรับค่าคอมมิชชั่นตามเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่หากเลยระยะเวลาผ่อนผันแล้วบริษัทฯจะล้างค่าคอมมิชชั่นของรหัสสมาชิกนั้นออกจากระบบ

สมาชิกที่ไม่ทำการต่ออายุสมาชิก จะยังสามารถซื้อสินค้าได้ แต่จะไม่ได้รับการจ่ายโบนัสใดๆ ตามแผนการตลาดของบริษัท และไม่มีการยกยอด PV ที่เหลือ สำหรับสมาชิก
ที่หมดอายุสมาชิกไปแล้ว

สมาชิกที่ต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี จากวันหมดอายุเดิม แต่หากต่ออายุหลังระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี นับจากวันต่ออายุ

ในช่วงเวลาที่หมดอายุสมาชิกภาพ
โดยยังมิได้มีการต่ออายุสมาชิก นักธุรกิจซัคเซสมอร์
จะไม่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ในกรณี เสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ โดยถาวรตามแบบเงื่อนไข
สวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ที่บริษัทฯได้กำหนดไว้
และจะไม่ได้รับนิตยสารซัคเซส จนกว่าจะได้ดำเนินการ
ต่ออายุสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ
หรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของนักธุรกิจ
ซัคเซสมอร์ทุกกรณี หากนักธุรกิจซัคเซสมอร์ กระทำการ ที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ
หรือดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือนจากบริษัทฯ
แล้วเพิกเฉย มิได้ให้ ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ของตน
ให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธบุคคลใดๆ
ที่สมัครเป็นนักธุรกิจ ซัคเซสมอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคล
ดังกล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้น จะเคยสมัคร
หรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ก็ตาม การสมัครเป็นนักธุรกิจ

ซัคเซสมอร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีการทำการบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเจ้าพนักงานของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ
ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์เสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด

การยกเลิกรหัสสมาชิก
บริษัทฯจะทำการยกเลิกรหัสสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีสมาชิกไม่ซื้อสินค้าติดต่อกันนานเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าล่าสุด

  • กรณีสมัครสมาชิกแล้ว ไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนนานกว่า 2 เดือน หลังจากวันที่สมัครสมาชิก