การต่ออายุสมาชิก

 • นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ 150 บาท/ปี สมาชิกสามารถขอต่ออายุสมาชิกได้ ก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยการต่ออายุสมาชิกจะต่อเป็นปีต่อปีเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีระยะเวลาผ่อนผันหลังวันหมดอายุสมาชิก 90 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงโอนค่าคอมมิชชั่นให้ตามปกติ หากสมาชิกท่านนั้นยังคงมีคุณสมบัติอื่นๆ ในการรับค่าคอมมิชชั่นตามเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่หากเลยระยะเวลาผ่อนผันแล้วบริษัทฯจะล้างค่าคอมมิชชั่นของรหัสสมาชิกนั้นออกจากระบบ
 • สมาชิกที่ไม่ทำการต่ออายุสมาชิก จะยังสามารถซื้อสินค้าได้ แต่จะไม่ได้รับการจ่ายโบนัสใดๆ ตามแผนการตลาดของบริษัท และไม่มีการยกยอด PV ที่เหลือ สำหรับสมาชิกที่หมดอายุสมาชิกไปแล้ว
 • สมาชิกที่ต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี จากวันหมดอายุเดิม แต่หากต่ออายุหลังระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี นับจากวันต่ออายุ
 • ในช่วงเวลาที่หมดอายุสมาชิกภาพโดยยังมิได้มีการต่ออายุสมาชิก นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะไม่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ในกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพโดยถาวรตามแบบเงื่อนไขสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุที่บริษัทฯได้กำหนดไว้และจะไม่ได้รับนิตยสารซัคเซส จนกว่าจะได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคล ดังกล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัคร หรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ก็ตาม การสมัครเป็นนักธุรกิจ
  ซัคเซสมอร์จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีการทำการบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเจ้าพนักงานของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์เสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกกรณี หากนักธุรกิจซัคเซสมอร์ กระทำการ ที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ หรือดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือนจากบริษัทฯ แล้วเพิกเฉย มิได้ให้ ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจซัคเซสมอร์ของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม

    การยกเลิกรหัสสมาชิก บริษัทฯจะทำการยกเลิกรหัสสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีสมัครสมาชิกแล้ว ไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนนานกว่า 2 เดือน หลังจากวันที่สมัครสมาชิก
 • กรณีสมาชิกไม่ซื้อสินค้าติดต่อกันนานเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าล่าสุด