จรรยาบรรณนักธุรกิจ

1.ยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณตลอดเวลา

กฎจรรยาบรรณหลักของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ คือ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ”

2. ผู้ที่คุณให้การสปอนเซอร์ได้ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

เงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่หากยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองทุกครั้ง

3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องแสดงแผนธุรกิจของซัคเซสมอร์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา มีความจริงใจ ไม่พูดเกินความจริงในเรื่องรายได้ที่ได้รับ ธุรกิจซัคเซสมอร์ไม่ใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นธุรกิจที่ต้องเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงตนเอง พร้อมๆกับการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและถูกต้อง

4.ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจากซัคเซสมอร์อย่างถูกต้องเป็นจริง และการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุด

5. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้า

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบเป็นประจำสม่ำเสมอ มีการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขายให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ

6. ต้องไม่ขายตัดราคา

การขายตัดราคาจะส่งผลให้กำไรของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ลดลงและถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบนักธุรกิจซัคเซสมอร์ คนอื่นๆอีกทั้งยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์โดยส่วนรวมอีกด้วย

7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน ดังนั้น จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการชักชวนให้บุคคลอื่นเปลี่ยนสายงาน หรือชักชวนให้ลาออกเพื่อมาสมัครใหม่กับตนเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตา

8. หากจะชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมธุรกิจต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ

ความสำเร็จของนักธุรกิจซัคเซสมอร์มาจากจำนวนคนและคุณภาพของคนในองค์กร ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ เกิดจากการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบของตัวคุณเป็นจุดเริ่มต้นรับผิดชอบตั้งแต่การทำตัวคุณให้เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้พัฒนาตนเอง การมีแนวคิดที่ถูกต้องและการลงมือกระทำในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลงานการสนับสนุนคนที่คุณชักชวนเข้ามาอย่างพอเหมาะที่จะทำให้เขาคิดและทำเหมือนคุณ

9. ต้องไม่จำหน่ายหรือตั้งแสดงผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์ในร้านค้าหรืองานแสดงสินค้า

การขายหรือตั้งแสดงสินค้าดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดรูปแบบประเภทธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในกลุ่มนักธุรกิจซัคเซสมอร์ซึ่งเป็นการขายที่ผิดกฎระเบียบปฏิบัติของซัคเซสมอร์

10. ต้องไม่กักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนผลิตภัณฑ์

คุณและคนในองค์กร ควรมีสินค้าไว้เพื่อบริโภคเอง จำหน่ายแก่ลูกค้า และมีไว้สำหรับการเป็นตัวอย่างในการขยายตลาดเท่านั้น

11.ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่ของซัคเซสมอร์

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของซัคเซสมอร์โดยอาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจ ซัคเซสมอร์เป็นการกระทำที่ผิดกฎจรรยาบรรณ เพราะการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนและความยุ่งยาก อีกทั้งไม่มีเหตุผลต่อนักธุรกิจซัคเซสมอร์คนอื่นๆ

12. ต้องไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซัคเซสมอร์แบบเคาะประตู

นักธุรกิจซัคเซสมอร์สร้างธุรกิจจากเพื่อนฝูงและการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจซัคเซสมอร์เป็นธุรกิจที่อาศัยความสัมพันธ์แบบบุคคลต่อบุคคลการจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ซัคเซสมอร์ ต้องไม่จำหน่ายด้วยการเคาะประตูบ้านหรือการส่งข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นการการทำลายภาพพจน์ของนักธุรกิจซัคเซสมอร์

13. ต้องไม่สร้างความกดดันในการจำหน่าย

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้วิธีสร้างความกดดันในการขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ องค์กรนักธุรกิจซัคเซสมอร์และบริษัทฯ

14. ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าและชื่อเรียกทางการค้าของซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท จึงสามารถใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของซัคเซสมอร์ในการผลิตสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ

15. ต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์จะต้องไม่ประกอบธุรกิจขายตรงอื่นๆเพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจซัคเซสมอร์และทำให้เกิดความสับสนที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับกิจการของบริษัทฯ

16. การผลิตสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ทางธุรกิจ

บริษัทฯไม่อนุญาตให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือการเผยแพร่สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีลักษณะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการผลิตโดยบริษัทฯ

17. ต้องไม่นำชื่อ – สกุลที่ไม่มีตัวตนจริงเข้ามาวางในผังองค์กร

บริษัทฯไม่อนุญาตให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ จัดเรียงผังองค์กรโดยใช้ชื่อ – สกุลที่ไม่มีตัวตนในการเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือแอบอ้างนำชื่อผู้อื่นมาสมัคร โดยเจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งในบทบาทของผู้บริโภคและบทบาทนักธุรกิจ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบสมาชิกในผังที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวจะถือว่ารหัสสมาชิกนั้นๆเป็นโมฆะ

รากฐานของการเป็นผู้นำที่ผู้คนศรัทธา

1. ซื่อสัตย์ จริงใจ และมีความเป็นธรรมในการบริหารทีม

การมีความซื่อสัตย์ จริงใจและมีความเป็นธรรม ทำให้ผู้อื่นเกิดความไว้วางใจในตัวคุณ ซึ่งความไว้วางใจที่คุณได้รับจะทำให้คุณเริ่มมีสิทธิในการที่จะนำองค์กรอย่างแท้จริง

2. มีจิตใจของการเป็นผู้ให้และแบ่งปันอย่างสมเหตุสมผล

คุณต้องเป็นผู้ให้ที่ดีจึงจะได้ใจคนในองค์กร การเป็นผู้ให้ที่ดีหมายถึงการให้กับคนที่ควรให้ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการให้ในระบบบริหารองค์กรนั้น ประกอบด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ การให้เวลา รวมถึงเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพมื้ออาหาร หากคุณเป็นผู้ให้ที่ดี คุณก็จะสร้างบารมีต่อคนในองค์กรได้

3. มีความสามารถในการสร้างผลงานและพัฒนาคนไปพร้อมๆกัน

คุณต้องเป็นคนที่มีผลงานความก้าวหน้าทางธุรกิจ จึงจะได้รับการยอมรับ แต่การมีผลงานอย่างเดียว โดยไม่มีการพัฒนาคนในองค์กร ก็จะทำให้ความสำเร็จของคุณมีขีดจำกัดและไม่ยั่งยืน ดังนั้น การเป็นผู้นำที่พัฒนาคนในองค์กรให้เติบโตได้ด้วยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

4. เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสำเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์

ระดับความสำเร็จของคุณ ขึ้นอยู่กับระดับการเรียนรู้และพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่มีใครดีที่สุดจนไม่ต้องเรียนรู้อีกแล้ว การเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้คุณได้รับการยอมรับแล้ว ยังทำให้คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงตัวคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกัน

5. การมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและยังคงมีไฟในการสร้างความสำเร็จเสมอ

การมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและยังคงมีไฟอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จระดับสูงแล้วก็ตาม ทำให้คุณยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ตลอดเวลา และคุณก็ยังคงรักษาระดับของการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในองค์กรได้ และที่สำคัญคือการที่คุณยังคงมีไฟและพลังอยู่ คุณจะช่วยส่งต่อพลังให้คนอื่นๆเพื่อใช้ในการสร้างความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไป

6. การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับระดับความสำเร็จที่คุณต้องการ

การมีบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จและสามารถรักษาความสำเร็จได้ยืนนาน ในส่วนของบุคลิกภาพภายในหลักๆแล้ว ได้แก่ ความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ การมีทัศนคติบวกและ การมีจิตใจของการเป็นผู้ให้ ส่วนบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกายที่เหมาะสม การดูแลผมเผ้า หน้าตาให้ดูดี การเดิน การนั่งและการยืนที่สง่างาม รวมถึงการพูดจาที่ถูกกาลเทศะและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง หากคุณยกระดับบุคลิกภาพทั้งสองด้านได้ ก็จะทำให้คุณเป็นคนที่ได้รับการพูดถึงด้วยความชื่นชมอย่างคู่ควรกับระดับความสำเร็จที่คุณเป็นเจ้าของ

7. รู้จักการประเมินตน ประเมินคนและประเมินผลงานด้วยหลักความเที่ยง เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

การที่คุณจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่นั้น ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักสถานะตนเองก่อนเสมอ ซึ่งการที่คุณจะรู้จักตนเองดี มีประเด็นสำคัญที่คุณต้องจดจำสองประเด็น คือ หนึ่งคุณต้องเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการประเมินก่อน และสองคุณต้องมีหลักการในการประเมินที่ถูกต้อง เพื่อที่จะทำให้คุณมองเห็นในสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงเพื่อการก้าวต่อ ในขณะเดียวกันก็ใช้หลักการเดียวกันไปประเมินคนในองค์กรและประเมินผลงานที่คุณทำได้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และตามมาด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

8. มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง

คุณจำเป็นต้องมองเห็นภาพองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง ไม่ใช่มองเห็นแต่กิจกรรมรายวันที่ทำ เพราะเมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล คุณจะเริ่มสร้างองค์กรอย่างมีพิมพ์เขียว ไม่สะเปะสะปะไร้ทิศทาง คุณจะสามารถแยกสิ่งที่เป็นเรื่องฉาบฉวยออกจากสิ่งที่เป็นความยั่งยืนระยะยาวได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

9. มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเดินหน้าไปสู่การเติบโต

ในการสร้างองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ย่อมไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีอุปสรรคปัญหามาทดสอบความเป็นของจริงในตัวคุณ หากคุณมีศิลปะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี คุณก็จะก้าวเดินต่อไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการจะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาได้ คุณต้องเข้าใจปัญหาก่อน ตามมาด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ ค้นหาและกำหนดแนวทางแก้ไข จากนั้นคุณก็ต้องลงมือแก้ไข เพียงเท่านี้คุณก็จะเดินหน้าต่อไปได้ ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในที่สุด

10. การมีทัศนคติเชิงบวกตลอดเวลา

การมีทัศนคติเชิงบวกหมายถึงการที่แม้คุณเจอสิ่งที่ทำให้คุณผิดหวัง แต่คุณก็ยังตีความหมายเหตุการณ์นั้นไปในทางที่ทำให้คุณมีกำลังใจไปต่อได้ เช่นเจอคนปฏิเสธคุณสามารถตีความให้เป็นความท้าทายที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้เป็นต้น ถ้าคุณเป็นคนมีทัศนคติบวกตลอดเวลา คุณจะมีอารมณ์ระหว่างวันที่ให้พลังมากกว่าคนอื่นๆ ส่งผลให้คุณมีผลงานที่เหนือค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปได้

กฏระเบียบการทำออนไลน์

 • ห้ามใช้ชื่อ SUCCESSMORE ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ Website , Facebook , Line , YouTube หรือเครื่องมืออื่นๆ ในรูปแบบ Social Media ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • นักธุรกิจจะต้องไม่แสดงราคาขายผลิตภัณฑ์ หรือขายผลิตภัณฑ์ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาสมาชิก
 • ไม่กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน หรือต่อชื่อเสียง
 • ไม่นำเสนอแผนธุรกิจหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสมัครเข้าร่วมธุรกิจหรือเพื่อการจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการส่งอีเมลจำนวนมาก ๆ
 • ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยการนำข้อมูลหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ไม่ละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของซัคเซสมอร์ ห้ามใช้รูปภาพหรือตัดต่อข้อความใด ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนห้ามทำลิงค์กับบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต หรือเจตนาให้บุคคลเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ

มาตรการลงโทษ

กรณีที่นักธุรกิจกระทำผิดต่อกฎระเบียบปฏิบัติ บริษัทจะพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 1. ว่ากล่าวตักเตือน
 2. ส่งจดหมายตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ระงับการจ่ายผลตอบแทน
 4. ระงับการเป็นสมาชิก
 5. เพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน