news

ชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มต้นจากคำว่า “WHY”

  1. กันยายน 14, 2018
  2. 105 Views

พบกับเคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จของมนุษย์ คือการรู้ความหมายและคุณค่าของชีวิต รู้เป้าหมายก่อนรู้วิธีการ สัมมนาระดับ World Class “Start Your Business with Why” โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร พร้อมแล้วที่จะพาคุณ ค้นหาคุณค่าและความหมายของชีวิต เพื่อให้คุณเปลี่ยนความฝันในการประสบความสำเร็จให้กลายเป็นจริง

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ Sunflower Hall Global Business & Convention Centre ประเทศมาเลเซีย