healthy

“ทางเลือกที่ดีกว่าการจ่ายค่ารักษาคือ หันมาดูแลสุขภาพตัวเอง”

  1. เมษายน 11, 2019
  2. 266 Views

รู้หรือไม่ !! โรคหัวใจ คร่าชีวิตคนทั่วโลกมาเป็นอันดับ 1 และมียอดผู้เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาสูงถึง 9,433,000 คน

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคหัวใจต่อคนในปริมาณที่สูง เพราะเป็นโรคเรื้อรัง สิ้นงบประมาณของประเทศจำนวนมหาศาล เป็นที่รู้กันว่าค่าใช้จ่ายในการทำบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ มีราคาสูง ซึ่งไม่รวมค่าเสียเวลา ค่าคนดูแล ค่าเดินทาง และค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อการดูแลผู้ป่วย 1 คน ทางเลือกที่ดีกว่าการจ่ายค่ารักษาคือ หันมาใส่ใจดูแลตัวเอง โดยเปิดโอกาสรับรู้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ เรียนรู้สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้คนในปัจจุบันเสียชีวิต ระวังความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรค ทั้งในเรื่องอาหารการกิน และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ควรรับประทานผัก ผลไม้ ให้มากเพียงพอ ตลอดจนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง นี่คือวิธีปฏิบัติสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อสุขภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บ และมีชีวิตที่ยืนยาว บันทึกหมอสั่งเป็นสื่อกลาง ที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง สาเหตุของการเกิดโรค การป้องกัน และการดูแลรักษา ผ่านประสบการณ์จริง มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ทำให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้เบื้องต้น เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และแนวทางในการดูแลรักษา