RECENT JOBS 18 AVAILABLE JOBS FOR YOU
ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน รายละเอียดงาน จัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมให้เป็นไปตามที่กำหนด สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวและสามารถติดตามผู้บริหารได้ สามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีความคล่องตัว ทันสมัย มีความรู้เรื่องงานเอกสาร มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี) ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ วิธีสมัคร แพร บุญศรี Human Resources Department Tel : 02-511-5955 ต่อ 802 Mobile : 094-0920-0892 E-mail : Prae@successmore.com Successmore Being Co.,Ltd. 10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900
ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท สถานที่ทำงาน: กาญจนา-บางบอน รายละเอียดงาน รับผิดชอบการงานบริการ กำกับดูแล CS และ STORE ให้สาขาเกิดความเรียบร้อยในสาขาที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจสมาชิกในเรื่องการรับสมัคร การขาย บริหารจัดงานด้านเอกสาร รวมถึงความเรียบร้อยของสาขาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน้าที่ความรับผิดชอบ – การบริหารการจัดการสาขาทรัพยากรบุคคล และความพร้อมเพื่อการบริการให้กับนักธุรกิจและสมาชิกเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารชุดสมัคร – เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารชุดสมัคร – เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการขาย รวมถึงสินค้าในแต่ละรอบการขาย – ดูแลรายรับและรายจ่ายภายในสาขา – บริหารจัดการดูความเรียบร้อยของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท รวมถึงบริหารสาขาให้เกิดประสิทธิภาพ กำลังคน และความพร้อมของสาขาที่จะให้บริการนักธุรกิจ – จัดทำรายงานส่งยอดการขายและรายจ่ายประจำวัน – จัดเก็บข้อมูลชุดสมัคร และเอกสารงานขายทุกประเภท รวมถึงการรับคืนสินค้า และเอกสารอื่นๆ คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ ระหว่าง 25 – 35 ปี ประสบการณ์ด้านการบริการและดูแลลูกค้า, ลูกค้าสัมพันธ์, บริหารงานขาย 1 ปีขึ้นไป ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel ความสามารถในการใช้ Internet เพื่อติดต่อสื่อสาร มีใจรักในงานบริการ สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี) ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ วิธีสมัคร แพร บุญศรี Human Resources Department Tel : 02-511-5955 ต่อ 802 Mobile : 094-0920-0892 E-mail : Prae@successmore.com Successmore Being Co.,Ltd. 10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900
ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท สถานที่ทำงาน: คลังสินค้าลาดกระบัง รายละเอียดงาน ดูแลการวางแผนและทิศทางของกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงการบริหารยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ กำกับการดูแลและบริหารงานจัดส่ง (Outsource) ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง การคัดเลือกบริษัทขนส่ง และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น ประเมินผลผู้รับเหมาขนส่ง พร้อมแนะนำการแก้ไข พัฒนา หรือนำข้อมูลไปพิจารณาการต่อสัญญา กำกับดูแล และแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี คุณสมบัติ อายุ 30 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเจรจาต่อรองการนำเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารงานทีม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่านได้ดี สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี) ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ วิธีสมัคร แพร บุญศรี Human Resources Department Tel : 02-511-5955 ต่อ 802 Mobile : 094-0920-0892 E-mail : Prae@successmore.com Successmore Being Co.,Ltd. 10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

จัดทำ/ตรวจสอบเอกสารศุลกากรกระทรวงต่างประเทศหรือฑูตเพื่อดำเนินการส่งออก

จัดส่งเอกสาร/สินค้า ทั้งในแนะต่างประเทศ

ดูแล/จัดเก็บเอกสารควบคุมภายในบริษัท

ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างประเทศ

อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

ความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการประสานงาน

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel

มีใจรักในงานบริการ

มีความรู้ด้านโปร์ดักจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่าย และรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ ตรวจนับเช็คคงเหลือ จัดทำรายงาน ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก เปิดใบเสร็จ, ใบสำคัญรับ

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

ควรมีประสบการณ์ในงานด้านขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเงินจ่าย รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินของเจ้าหนี้ และความรู้เกี่ยวกับเช็ค

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

ความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการประสานงาน

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel

มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

ควบคุม ดูแล การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์การก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างการเช่าสถานที่ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ภายในองค์กร ควบคุมดูแลการออกเอกสาร
จัดเก็บ และการรวบรวมใบรายการสั่งซื้อ พร้อมทั้งประเมินและจัดทำรายงานการประเมินของผู้ขาย เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีในการจัดซื้อ มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง

มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ทำงานเป็นทีมได้

มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ

ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น

ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้องในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนด

เตรียมความพร้อมดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา

จำเป็นต้องเดินทางเป็นครั้งคราวที่ในการตรวจสอบและให้การสนับสนุนสำนักงานอื่นซื้อกิจกรรม

ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วโดยการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นวัสดุการวางแผนและการจัดหาการควบคุมสินค้าคงคลังและโลจิสติกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

เปรียบเทียบราคารายละเอียดและวันที่ส่งมอบเพื่อตรวจสอบการเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจในชีวิตประจำวันการดำเนินงานการจัดซื้อในสำนักงานทั้งหมดตอบสนองความต้องการของบริษัท

รับผิดชอบสำหรับการผลิตการ จัดซื้อ วิเคราะห์ซัพพลายเออร์ในการปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินการทำสัญญา

ช่วยเหลือและจัดการการจัดซื้อทีมกับ บริษัท อื่น ๆ ในการควบคุมงบประมาณโครงการจัดซื้อทั้งหมด

ให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาหรือการปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

ดูแลการวางแผนและทิศทางของกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงการบริหารยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติ

อายุ 25 – 35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเจรจาต่อรองการนำเสนอ

มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี

มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารงานทีม

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่านได้ดี

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุยอดขายและผลกำไรตามเป้าหมายที่กำหนด

บริหารยอดขายและกำไร รวมถึงรายได้อื่นจากการขายและการทำการตลาดแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเพื่อบรรลุเป้าหมาย

วางแผนการสรรหาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีสินค้าใหม่ขายดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการแข่งขันในตลาดออนไลน์ และบรรลุแผนงาน

เจรจาต่อรองและวางแผนการทำโปรโมชั่นและการตั้งราคาเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันและการตอบสนองของลูกค้า

ริเริ่มนวัตกรรมด้านการจัดการสินค้า รวมถึงการริเริ่มพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่

วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการปฎิบัติ

สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิคภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริษัทคู่ค้า

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

ติดต่อประสานงานภายในแต่ละแผนก

ดูเนื้อหาข้อมูลทั้งบริษัท สินค้า แผน อีเว้นท์

ประสานงานกับสมาชิกในแต่ละประเทศได้

คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี

ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เข้ากับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตัวเองเสมอ

มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ทันสมัย คล่องตัว คล่องแคล่ว มีความพร้อมอยู่เสมอ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

สามารถแปลหนังสือได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนจัดทำ สื่อ และโปร์โมชั่นออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล

ประสานงานกับสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท และการส่งข้อมูลข่าวสารให้ในแต่ละเดือน

เขียนข่าว บทความ โฆษณา ลงสื่อต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ทุกกิจกรรมของบริษัท และนักธุรกิจ

ติดตามผลตอบรับของกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในและภายนอกองค์ และตรวจสอบการลงสื่อประเภทต่างๆ ในแต่ละเดือน

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง อายุ ระหว่าง 25 – 35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงาน การสื่อสารองค์กร มา 1-3 ปี

มีความรู้ในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ในองค์กร สื่อประเภทต่างๆ

มีความรู้ความสามารถในเรื่องเขียนข่าว ,คำประชาสัมพันธ์

มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: โรงงานลาดกระบัง

รายละเอียดงาน

ผลิตสินค้าประเภทบริโภค

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

เข้ากับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตัวเองเสมอ

มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนทางการตลาดต่างๆ ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ ออกแบบ สื่อโฆษณาต่างๆ ที่สนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการออกแบบป้ายต่างๆ ในสาขาใหม่ และกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือ

คุณสมบัติ

จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เชี่ยวชาญ indesign / illustrator / photoshop

ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel

ทำงานเร็ว และหลากหลายสไตล์

มีความเข้าใจธรรมชาติงานนิตยสารและงานออกแบบ

มีความรับผิดชอบต่องาน, สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

เข้าใจงานสื่อและสิ่งพิมพ์

มีความคิดที่ทันสมัยเป็นผู้นำเทรนแฟชั่น

หากสามารถตัดต่อ VDO และใช้งาน Facebook, Website, Online Media และ 3d max จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทัศนคติที่ดี จิตใจแข็งแกร่ง ใจเย็น เป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบ อีคิวสูง แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้

มีประสบการณ์ด้านงาน magazine หรือ โฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุระหว่าง 28-45 ปี

วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

มีประสบการณ์ในด้านการทำความสะอาด จะได้รับพิจารณาพิเศษ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900